Powrót do listy projektów

Zagospodarowanie Parku Miejskiego im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim na potrzeby usług turystycznych (w  trybie „zaprojektuj i wybuduj”)

Powierzchnia: 1ha

Projekt i realizacja: 2013/2014


Zakres zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi  uzgodnieniami, w tym z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i Zamawiającym, oraz uzyskanie niezbędnych ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę

w zakres kompletnej dokumentacji projektowej wchodzą:

- inwentaryzacja dendrologiczna szaty roślinnej parku
- projekt gospodarki drzewostanem i projekt wykonawczy szaty roślinnej
- projekt budowlano-wykonawczy rekonstrukcji układu komunikacyjnego i budowy nowych założeń komunikacyjnych – ciągi piesze z uwzględnieniem planowanego przez Gminę Miejską poszerzenia ulicy Dworcowej
- projekt budowlano-wykonawczy elementów małej architektury (place zabaw, fontanny)
- projekt budowlano-wykonawczy instalacji oświetlenia, monitoringu wizyjnego, zasilania w wodę fontann
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, kosztorys inwestorski i przedmiary robót
- wykonanie robót budowlanych na podstawie uzyskanych pozwoleń na budowę w oparciu o sporządzoną przez Wykonawcę dokumentację projektową