Powrót do listy projektów

 

REWALORYZACJA PLACU ORŁA BIAŁEGO I FRAGMENTU ULICY KOŃSKI KIERAT POMIĘDZY ULICAMI STAROMŁYŃSKĄ I MARIACKĄ W SZCZEŚCINIE 

Data projektu: 2022

Opis projektu:


Teren inwestycji podlegał w przeszłości różnym przekształceniom, których ślady odnaleźć można również dziś. Z tego powodu w prezentowanym projekcie pojawiają się odmienne rozwiązania dla poszczególnych, obszarów o odmiennej charakterystyce. Teren opracowania podzielono na następujące strefy:
utwardzoną część północną placu – miejsce organizacji wydarzeń społecznych i kulturalnych oraz obsługi lokali użytkowych,
strefę pośrednią pomiędzy reprezentacyjną częścią północną i zieloną, rekreacyjną częścią południową,
zieloną część południową w obrysie dawnego kwartału zabudowy śródrynkowej – przestrzeń o funkcji ekologicznej i rekreacyjnej,
historyczną ulicę Koński Kierat – obszar obsługi lokali użytkowych i mieszkalnych,
deptak we wschodniej części placu Orła Białego – przestrzeń tranzytowa i zapewniająca obsługę lokali użytkowych,
ulicę Staromłyńską w zachodniej części placu – miejsce organizacji imprez plenerowych, wystaw i wydarzeń kulturalnych.

Działania projektowe mające na celu stworzenie atrakcyjnej, dostępnej i zielonej staromiejskiej przestrzeni publicznej skupiły się wokół trzech głównych aspektów: przyrodniczego, historycznego praz funkcjonalno-przestrzennego.
W ramach nich najistotniejsze interwencje dotyczyły:
polepszenia warunków istniejących drzew, wprowadzenia nowych nasadzeń drzew oraz zieleni niskiej, wprowadzenie ogrodów deszczowych (aspekt przyrodniczy);
powtórnego wykorzystania historycznej kamieniarki ulicznej, upamiętnienia przebiegu dawnego wodociągu, wyeksponowania zabytkowych rzeźb (aspekt historyczny),
usunięcia barier dla osób z niepełnosprawnościami, wprowadzenia różnego typu przestrzeni integracji społecznej (aspekt funkcjonalno-przestrzenny).